Algemene voorwaarden StijlvoorOver

Hieronder tref je de algemene voorwaarden aan zoals die door StijlvoorOver  worden gehanteerd. 

Een boel droge tekst, maar wel nuttig om op voorhand duidelijkheid te geven

over de wederzijdse verwachtingen, verplichtingen en afspraken.

Lees ze dus vooraf wel even door.  

 

  ( Je kunt de voorwaarden onderaan deze pagina ook als PDF bestand downloaden )

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN

StijlvoorOver

- opgesteld dd 01-01-2018-

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder StijlvoorOver verstaan de eenmanszaak StijlvoorOver gevestigd te Nijmegen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70482853.

 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van StijlvoorOver  en op alle met StijlvoorOver aangegane overeenkomsten.

 

1.2 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en StijlvoorOver en worden reeds uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk door StijlvoorOver en opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 2 Offerte, totstandkoming van de opdracht

 

2.1 De offerte is gedurende 30 dagen na de offertedatum geldig, tenzij in de offerte anders is vermeld.

 

2.2 Opdrachtgever zal de door StijlvoorOver uitgebrachte offerte, inclusief de ideeën en kennis van StijlvoorOver uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht. Dit geldt ook voor (voorstellen) tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de offerte en/of opdracht.

 

2.3 De opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden en materialen, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.

 

2.4 De overeenkomst tot het uitvoeren van de opdracht komt tot stand doordat de door StijlvoorOver uitgebrachte offerte door opdrachtgever schriftelijk is bevestigd en StijlvoorOver het (indien overeengekomen) bedrag van vooruitbetaling heeft ontvangen.

 

Artikel 3 Prijs, Betaling

 

3.1 Is in de offerte een vaste prijs opgenomen, dan geldt deze prijs als overeengekomen prijs.

 

3.2 Indien er in de offerte geen vaste prijs is opgenomen, dan staat tussen StijlvoorOver en opdrachtgever vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald door nacalculatie op grond van de bij de opdracht overeengekomen tarieven.

 

3.3 Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan is dat een vrijblijvende schatting van de kosten.

 

3.4 StijlvoorOver behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden.

 

3.5 StijlvoorOver kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen.

 

3.6 Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de rekening(en) in de in de offerte genoemde valuta, zonder beroep op vermindering, opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na de factuurdatum en tot betaling van zowel de wettelijke rente als de kosten van invordering indien opdrachtgever deze betalingstermijn van 14 dagen overschrijdt.

 

3.7 StijlvoorOver is gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten en na een redelijke termijn zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enige schadevergoeding de opdracht eenzijdig schriftelijk te beëindigen, wanneer facturen en/of vooruitbetalingen niet, niet volledig, niet tijdig zijn voldaan.

 

3.8 StijlvoorOver behoudt zicht het recht voor de prijs na aanvaarding van de offerte in overleg te wijzigen, in het geval er sprake is van een wijziging van de prijzen van de te gebruiken en toe te leveren materialen dan wel er door onvoorziene omstandigheden meer uren moeten worden verricht.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

 

4.1 Met het aanvaarden van de opdracht, verbindt StijlvoorOver zich om bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat.

 

4.2 Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de uitvoering en inhoud van de opdracht, indien deze redelijkerwijs voor risico van opdrachtgever komen dan wel hun oorzaak vinden in door StijlvoorOver niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties en/of informatie.

 

4.3 Indien de opdrachtgever, na aanvaarding van de opdracht, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij verplicht aan StijlvoorOver alle reeds door StijlvoorOver gemaakte kosten en uren te vergoeden. Daarnaast is StijlvoorOver gerechtigd om een annuleringsfee van 5 à 10 % van de offerteprijs te vragen.

 

4.4 Indien StijlvoorOver niet zelf de resultaten van de werkzaamheden vervoert, maar hiervoor een transporteur inschakelt dan is het vervoer voor risico van de opdrachtgever en worden de daaraan verbonden kosten doorberekend aan de opdrachtgever.

 

4.5 StijlvoorOver is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

 

4.6 Bij aflevering van het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden zal opdrachtgever voor akkoord voor de deugdelijkheid en de staat van het resultaat tekenen.

 

4.7 Levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding  van de levertijd kan nimmer, ook niet na

ingebrekestelling ,aanspraak geven op schadevergoeding. De opdrachtgever is in geval van niet tijdige levering niet gerechtigd tot annulering van de overeenkomst, noch weigering of terugzending, hetzij van het geheel, hetzij van een gedeelte van het gekochte.

 

Artikel 5 Eigendom en rechten

 

5.1 Het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden wordt eigendom van opdrachtgever op het moment dat StijlvoorOver alle verschuldigde bedragen voor de opdracht volledig heeft ontvangen.

 

5.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StijlvoorOver is het opdrachtgever niet toegestaan het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen.

 

5.3 Alle rechten van intellectuele eigendom op het resultaat van de overeengekomen werkzaamheden komen toe aan StijlvoorOver.

 

5.4 De opdrachtgever verklaart naar beste weten bij het geven van de opdracht geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart StijlvoorOver voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 

6.1 StijlvoorOver is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan StijlvoorOver toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

 

6.2 Voor schade die opdrachtgever lijdt bij gebruik of toepassing van het resultaat van de werkzaamheden van StijlvoorOver, is StijlvoorOver niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van StijlvoorOver.

 

6.3 StijlvoorOver is niet aansprakelijk voor alle aanspraken van derd(n) van door deze derde(n) geleden schade voortvloeiende uit de toepassing van of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van StijlvoorOver, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van StijlvoorOver.

 

6.4 StijlvoorOver is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken van aan StijlvoorOver toegeleverde materialen dan wel het niet volledig, niet tijdig nakomen van de verplichtingen van de toeleverancier.

 

6.5 StijlvoorOver is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door ongeoorloofd gebruik van het resultaat door opdrachtgever en/of derden noch voor het buitensporig blootstellen aan hitte, droogte of vocht.

 

6.6 StijlvoorOver is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van opdrachtgever en maximaal tot tweemaal het bedrag van de prijs die opdrachtgever krachtens de offerte verschuldigd is.

 

6.7 Aanspraken van opdrachtgever jegens StijlvoorOver vervallen volledig indien deze niet binnen 14 dagen na aflevering uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar zijn gemaakt.

 

Artikel 7 Geschillen

 

7.1 Op de door StijlvoorOver gedane offertes en alle aangegane overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle uit de offertes en/of overeenkomsten voortvloeiende geschillen, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter .                 

 

- opgesteld dd 01-01-2018-